Rada Nadzorcza NFOŚIGW przyjęła warunki programu PROSUMENT 2014-03-05 09:51:08

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:

* energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh.
Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.
 
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:


> źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
> systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

> pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
> dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
> maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
> określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
> oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
> maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na dwa sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)
> pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
> wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ( dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE)  należy do jst,
> nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW

b) za pośrednictwem banku
> środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych
> nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:

> 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
> 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

> ogłoszenie naboru wniosków dla jst - II kwartał 2014 r.
> rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku - III kwartał 2014 r.

Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść programu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Źródło: NFOŚiGW

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane