Jak uzyskać dofinansowanie z gminy na usunięcie azbestu? 2014-01-10 11:50:23

W ramach przyjętego przez rząd programu utylizacji azbestu, do 2032 roku należy wymienić wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem. Wielu właścicieli obiektów odkłada w czasie realizację tego przedsięwzięcia z uwagi na jego wysokie koszty. Niepotrzebnie, gdyż gminy oferują nawet całkowity zwrot środków wydanych na ten cel. Wystarczy jedynie zapoznać się procedurami finansowania projektu usuwania pokryć dachowych zawierających eternit. Informacji o tym, czy dana gmina prowadzi program utylizacji azbestu udziela Wydział Ochrony Środowiska.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal występuje 15.5 tys. tony azbestu. Przyjęty przez rząd program utylizacji eternitu ma na celu całkowite usunięcie tego szkodliwego materiału z terytorium Polski. Ciekawą alternatywą wobec azbestu są dostepne na rynku płytki z włókno – cementu, które zachowują właściwości swojego „poprzednika”, a przy tym są całkowicie bezpieczne. Demontażu pokryć dachowych zawierających azbest należy dokonać do 2032 roku. Osoby, które nie zdążą wymienić dachu do tego czasu, narażają się na poniesienie dotkliwych kar finansowych. Cały proces wymiany eternitu nie należy do tanich, przez co wielu ludzi zwleka z decyzją o rozpoczęciu prac remontowych. Na szczęście z pomocą przychodzą gminy, gdzie każda osoba fizyczna bądź prawna może starać się o dofinansowanie tego projektu.

Najlepiej udać się do urzędu, gdzie zostaną nam przedstawione procedury przyznawania dotacji. Każda gmina posiada inne zasady regulujące ten proces, niemniej w wielu rejonach kraju przewidziano możliwość pełnego zwrotu kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz utylizacją eternitu.

Na początek złóż wniosek
W 2014 roku Dotacje będą udzielane w oparciu o „Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu” stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 107/2013 z 17.10.2013 r. oraz w oparciu o umowę udostępnienia środków nr 307/2013/WF/US z dnia 07.06.2013 r. zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, na samym początku należy wypełnić wniosek, który jest dostępny w Urzędzie Gminy i złożyć go w terminie od 2 do 31 stycznia 2014 r. Będą one rozpatrywane pod względem merytorycznym oraz formalnym, dlatego warto pamiętać, aby złożony dokument był kompletny. W przypadku niewypełnienia nawet jednego pola lub rubryki może on zostać automatycznie odrzucony.

Jeszcze więcej dokumentów
Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma pismo, jaką kwotę może maksymalnie otrzymać na usunięcie azbestu oraz listę pozostałych dokumentów, które trzeba wypełnić i złożyć, aby otrzymać dofinansowanie. Lista wymaganych dokumentów uzależniona jest od gminy, na terenie której będzie następowała wymiana szkodliwego materiału.

Wybór wykonawcy
Kolejnym krokiem jest wybór wykonawcy, który posiada uprawnienia na prace w danym terenie i na transport odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Umowa z wykonawcą powinna zawierać przede wszystkim łączną kwotę za demontaż, transport i utylizację azbestu wyrażoną w złotówkach. Listę certyfikowanych wykonawców, którzy zajmują się demontażem eternitu można znaleźć w wydziałach ochrony środowiska starostw powiatowych.

Wypłata środków
Gminy wypłacają dotację w dwóch transzach. Pierwsza powinna być wypłacona po całkowitym zakończeniu prac w 2014 roku, natomiast druga w pierwszym kwartale 2015. Warto o tym pamiętać, gdyż właściciel obiektu będzie musiał posiadać środki pieniężne niezbędne do realizacji takiego przedsięwzięcia. Ich zwrot nastąpi dopiero po zakończeniu inwestycji.

Środki zostaną wypłacone na podstawie okazania dokumentów tj. oryginałów faktur, rachunków, protokołów odbioru końcowego zadania, oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonywaniu prac, dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do utylizacji oraz fotografii obiektów przed i po pracach usuwania azbestu.

Procedury związane z ubieganiem się o dotację na usunięcie azbestu nie wymagają ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a same formalności nie pochłaniają zbyt wiele czasu. Jeżeli udamy się do Urzędu Gminy i wypełnimy wniosek do końca stycznia 2014 roku, możemy liczyć na szybki zwrot przynajmniej części środków wydanych na ten cel. Warto się pośpieszyć, gdyż na kolejną taką szansę możemy czekać nawet kilka lat.

Źródło: Newseria
Fot. Newseria

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane