Gospodarka odpadami w 2016 r. 2015-12-28 12:14:34

Od nowego roku przedsiębiorców czekają zmiany w obszarze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady zbiórki elektroodpadów oraz systemu recyklingu pojazdów, niektórych przedsiębiorców zacznie obowiązywać również obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego. Wkrótce będzie też łatwiej raportować odpady.

W bieżącym roku trwały intensywne prace ustawodawcze nad regulacjami prawnymi w branży gospodarki odpadami. Większość z nich wiązała się z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw. – Dla przedsiębiorców 2016 r. w branży gospodarki odpadami przyniesie istotne zmiany. Nowe regulacje w zakresie elektroodpadów oraz recyklingu pojazdów podnoszą oczekiwania wobec przedsiębiorców oraz firm zajmujących się profesjonalnie zbiórką i odzyskiem odpadów. Wiele wprowadzonych zmian idzie w dobrym kierunku, są jednak i takie, które mogą budzić wątpliwości, jak ograniczenie liczby podmiotów, które będę mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmianami, na które na pewno czeka wielu przedsiębiorców jest uproszczenie systemu raportowania odpadów. Choć rozporządzenie je stanowiące ma zacząć obowiązywać od początku roku,  to według nowych zasad raportowany będzie dopiero 2017 r. – mówi Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.

Ułatwienia w raportowaniu odpadów
Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, którego celem jest uporządkowanie systemu raportowania odpadowego. Zebrane zostaną w nim wszystkie raporty, sprawozdania oraz wzory formularzy związane z raportowaniem odpadowym. Raportowanie będzie odbywało się wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady.

Choć rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2016 r., według nowych zasad będzie raportowany dopiero 2017 r. Przyszły rok ma być okresem przejściowym.

Audyt opakowaniowy
W życie wchodzi również obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audyty opakowaniowego, do którego zobowiązani są przedsiębiorcy:
•    eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);
•    prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt, który obejmie 2016 r., czeka przedsiębiorców w 2017 r.

Nowe zasady zbiórki elektroodpadów
Od 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Podwyższone zostaną poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu ZSEiE, a podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem oraz przetwarzaniem elektroodpadów będą mogły być kontrolowane bez uprzedniej zapowiedzi. Zmienią się również przepisy dot. zwrotu zużytego sprzętu przez konsumentów. Istotną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką elektroodpadów jest zapis, że nie wszystkie podmioty będą mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

Nowy system recyklingu pojazdów
Zmiany zajdą również na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie z ustawą dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw zlikwidowana zostanie opłata recyklingowa za sprowadzenie pojazdów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ograniczony zostanie również pobór opłat przez stacje demontażu za przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty, które wprowadzają do kraju pojazdy, będę musiały zapewnić przynajmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów w każdym z województw. Te, które wprowadzają mniej niż tysiąc pojazdów w roku, będą zobowiązane zapewnić 3 takie stacje lub punkty tylko, że w skali kraju. Ustawa przewiduje podniesienie wymaganych poziomów odzysku i recykling pojazdów, oraz kar za ich niewypełnienie.

Unia Europejska bliżej gospodarki cyrkularnej
W nowym roku trwać będą prace nad nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej w które odpady są nie marnują, a poddawane są wielokrotnie przetwarzaniu. Według nich do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych powinien osiągnąć 75 proc., komunalnych  65 proc., a składowanie odpadów powinno zostać ograniczone do najwyżej 10 proc. Propozycje przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów. Jeśli pakiet zyska aprobatę państw UE, będzie wyznaczać istotny kierunek zmian na kolejne lata.

Źródło: www.stenarecycling.pl
Fot. Steve Lovegrove/www.fotolia.pl

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane