Dopłaty do kolektorów słonecznych 2014-06-16 08:36:45

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że program priorytetowy „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” jest realizowany sprawnie, zgodnie z określonym budżetem i terminami.

Program został wdrożony we współpracy z bankami w 2010 r. Jego budżet został ostatecznie zwiększony do 450 mln zł, co pozwoliło w latach 2010 – 2014 na zawarcie większej liczby umów, niż zakładały pierwotne plany. Dziś środki przewidziane w programie zostały niemal w całości wypłacone.

Do maja 2014 roku w ramach tego programu zostało zrealizowanych 61 126 przedsięwzięć, zaś łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów przekroczyła już 420 tys. m2.

NFOŚiGW od początku wdrażania programu informował zainteresowane instytucje i podmioty o terminach jego zakończenia, zaś od 2013 roku prezentował jednoznaczne stanowisko, że nie będzie można liczyć na zwiększenia alokacji środków.

Zgodnie z informacjami o stanie realizacji programu, zamieszczanymi na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce "Bieżące efekty wdrażania" ostatnie przelewy środków na dopłaty miały być dokonane w 2014 roku.

Banki współpracujące z NFOŚiGW w realizacji programu na bieżąco informowały o ilości dostępnych środków na dopłaty, jak również o przewidywanym terminie zakończenia przyjmowania wniosków.

NFOŚiGW spełnił w obszarze instalacji kolektorów słonecznych swoją misję.

Na polskim rynku oferowane są wysokiej jakości i tańsze niż w roku 2010 instalacje. Od co najmniej roku zapowiadano poszerzenie zakresu dofinansowania mikroinstalacji OZE o inne, mniej znane, ale równie efektywne instalacje.

Dlatego wkrótce, po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zwanej "małym trójpakiem energetycznym" został przygotowany i zatwierdzony nowy program wpierający mikroinstalacje OZE w segmencie produkcji energii elektrycznej i ciepła pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wdrożenie programu priorytetowego Prosument zostało rozpoczęte 26 maja br., mimo wcześniejszych deklaracji uruchomienia pierwszego naboru na przełomie czerwca i lipca. Obecnie przyjmowane są wnioski od jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Do końca czerwca br. planowane jest wdrożenie programu Prosument dla wfośigw.
Wyłącznie z powodów ograniczeń ustawowych uruchomienie programu Prosument we współpracy z bankami nastąpi niezwłocznie po wprowadzeniu stosownych zmian w ustawie prawo ochrony środowiska.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wsparcie dla instalacji kolektorów słonecznych przewidziane jest w innych programach NFOŚiGW takich jak:

- Program priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”;

- Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”- dofinansowane w ramach funduszy EOG 2009 – 2014;

- Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” - udostępnienie środków w formie dotacji Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”.

Ponadto rynek kolektorów słonecznych wspierają niektóre wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Niebawem w ramach RPO będą dostępne fundusze unijne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

NFOŚiGW inicjując wsparcie mikro instalacji przed czterema laty zawsze miał na względzie dbałość o odbiorcę końcowego oraz o rozwój technologii, która ma zmienić życie codzienne Polaków.

Uruchamiając program „Prosument”, chcemy w miejsce jednego rodzaju instalacji OZE wspierać sześć różnych technologii. Wierzymy w to, że ich dofinansowanie wywoła impuls rozwojowy, poprawi opłacalność inwestycji w odnawialne źródła oraz przysporzy tysiące nowych miejsc pracy.

Z otrzymywanych sygnałów wynika, że wiele podmiotów podjęło to wyzwanie. Liczymy na to, że znaczna część firm z branży mikroinstalacji podąży ich śladem i rozszerzy swoją ofertę na inne technologie OZE.

Źródło: NFOŚiGW

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane