Buduję mikroelektrownię słoneczną, chcę być Prosumentem! 2014-07-14 10:59:42

Coraz więcej osób w Polsce chce zostać Prosumentami w zakresie energii elektrycznej, czyli stać się jednocześnie jej producentem i konsumentem, a także zajmować się odsprzedażą jej wytworzonych nadwyżek. Jak wyglądają procedury administracyjne przyłączenia do sieci i jakie warunki należy spełnić, aby zostać Prosumentem? Oto krótki poradnik.

Czy muszę prowadzić działalność?

Osoby zainteresowane wytwarzaniem i odsprzedażą energii elektrycznej są zwolnione od obowiązku prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej, Prosumentem może zostać każda osoba fizyczna. W przypadku montażu elektrowni fotowoltaicznej, można wykonać go bez żadnych dodatkowych procedur jedynie, gdy jej moc nie przekracza 40 KW. Jeśli moc jest wyższa, należy założyć działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję wraz z pozwoleniem na budowę. Po zakończeniu budowy elektrowni i oddaniu jej do użytku możemy rozpocząć procedurę związaną ze świadczeniem usług dystrybucji.

Od czego zacząć?

Cała procedura rozpoczyna się od zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, składanego w rejonie energetycznym, właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, po wcześniejszym zamontowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. Na podstawie tego wniosku odbywa się przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji wytwarzającej energię elektryczną, której właściciel jest podłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a jej moc zainstalowana nie jest większa niż ta określona w wydanych warunkach przyłączenia.

We wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci powinny znaleźć się informacje mówiące o danych identyfikacyjnych i teleadresowych osoby składającej wniosek, o tym jaki obiekt będzie przyłączony do sieci i jaka jest jego lokalizacja, dane o planowanej mocy przyłączeniowej i parametrach technicznych przyłączanego źródła, a także informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Zakres tych wymagań obejmuje:

* bezpieczeństwo funkcjonowania oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami instalacji i awariami przyłączonych urządzeń,
* utrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii,
* podstawowe zasady związane z ochroną środowiska, określone odpowiednimi przepisami,
* przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, stanowiącego o ochronie przeciwpożarowej, ochronie przeciwporażeniowej, technologii wytwarzania energii.

Załączniki niezbędne do skompletowania wniosku to:

* plan zabudowy określający lokalizację przyłączanego obiektu,
* schematy stacji transformatorowych oraz długości linii kablowych, uwzględnione w ogólnym schemacie obiektu,
* w przypadku wniosku składanego przez firmę - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
* Załącznik WPW - B – czyli przewidywane wartości parametrów elektrycznych sieci i urządzeń, które wchodzą w skład instalacji wytwórczej o mocy przekraczającej 40 kW.

„Nie powinniśmy zrażać się ilością wymaganych dokumentów. Wykonawcy instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych udzielają pomocy przy dopełnianiu wszelkich formalności. Kluczowym elementem dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyłączenie do sieci jest szczegółowy opis parametrów technicznych instalacji z uwzględnieniem wytycznych dystrybutora energii" – radzi Mateusz Stram, specjalista ds. sprzedaży w firmie ROTERO.

Warunki przyłączenia powinny zostać wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne w ciągu 30 dni dla klientów, których źródła wytwórcze będą przyłączane do sieci o napięciu do 1 kV, natomiast powyżej 1 kV – do 150 dni od daty wpłynięcia zaliczki na rzecz zakładu energetycznego.

Co dalej?

Gdy otrzymamy już decyzję o warunkach przyłączenia, następuje podpisanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Jest ona podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Przyłączenie mikroinstalacji do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nie jest pobierana opłata. Wiele czynników ma wpływ na okres realizacji umowy o przyłączenie do sieci, zazwyczaj trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jestem Prosumentem!

Po zakończeniu realizacji prac budowlano-montażowych leżących po stronie przyłączanego podmiotu, zgłoszeniu przez niego gotowości oraz sprawdzeniu instalacji oraz układu – pomiarowo rozliczeniowego przez operatora energetycznego, następuje wydanie instrukcji współpracy. Po zawarciu wszelkich odpowiednich umów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji – możemy zaczynać! Nasz system pobiera energię ze słońca, przetwarza ją w energię elektryczną, a my możemy wykorzystać ją na własny użytek, a także rozpocząć jej odsprzedaż do operatora energetycznego!

Cała procedura może wydawać się dość skomplikowana, jednak szybko przekonamy się, że warto było zaangażować się w ten proces. Odczujemy wygodę związaną z wytwarzaniem własnej energii, a także zauważymy korzyści płynące z jej odsprzedaży.

Źrodło: ROTERO Oszczędna Energia

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane